string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr II/10/2018Rady Gminy Rogowoz dnia 5 grudnia 2018w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2018r. poz. 1445, poz. 1669, poz. 1693, poz. 1722 ), obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2018r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019r ( M.P. z 2018r.poz. 1018), obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019r ( M.P z 2018r. poz. 745 ).

Uchwała nr II/10/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 5 grudnia 2018


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2018r. poz. 1445, poz. 1669, poz. 1693, poz. 1722 ), obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2018r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019r ( M.P. z 2018r.poz. 1018), obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019r ( M.P z 2018r. poz. 745 ).


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 
a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 819,59 zł
b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 350,00 zł
c)powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 640,70 zł
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej 
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton       
-o liczbie osi – dwie 3 130,90 zł
-o liczbie osi – trzy 3 130,90 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej 3 130,90 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie 1 860,00 zł
-o liczbie osi – trzy 1 860,00 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej 3 130,90 zł
c)równej lub wyższej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie 3 130,90 zł
- o liczbie osi – trzy 3 130,90 zł 
-o liczbie osi – cztery i więcej 3 130,90 zł
3) od samochodów ciężarowych  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej  
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton     
-o liczbie osi – dwie 1 860,00 zł
-o liczbie  osi – trzy 1 860,00 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej 3 130,90 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie 2 060,00 zł
-o liczbie osi – trzy 3 130,90 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej 3 130,90 zł
c)równej lub wyższej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie 3 130,90 zł
- o liczbie osi - trzy 2 060,00 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej 3 130,90 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
a)od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 1 914,13 zł
b)od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1 914,13 zł
c)od 9 ton i poniżej 12 ton 1 914,13 zł
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – dwie 2 419,98 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej 2 419,98 zł 
b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – dwie 2 419,98 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej 2 419,98 zł  
c) wyższej niż 36 ton
-o liczbie osi – dwie 1 960,00 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej 3 130,90 zł
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – dwie 2 419,98 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej 2 419,98 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – dwie 2 419,98 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej 2 419,98 zł
c) wyższej niż 36 ton
-o liczbie osi – dwie 3 130,90 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej 3 130,90 zł 
7) od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
-od 7 ton i poniżej 12 ton 1 640,70 zł
8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – jedna 1 914,13 zł
-o liczbie osi – dwie 1 914,13 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej 1 914,13 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – jedna 1 914,13 zł
-o liczbie osi – dwie 1 914,13 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej 1 914,13 zł
c) wyższej niż 36 ton
- liczbie osi – jedna 2 419,98 zł 
-o liczbie osi – dwie 1 660,00 zł
-o liczbie osi - trzy i więcej 1 660,00 zł
9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – jedna 1 914,13 zł
-o liczbie osi – dwie 1 914,13 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej 1 914,13 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – jedna 1 914,13 zł
-o liczbie osi – dwie 1 914,13 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej 1 914,13 zł
c) wyższej niż 36 ton
- o liczbie osi – jedna 2 419,98 zł
-o liczbie osi – dwie 2 419,98 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej 2 419,98 zł
10) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem dla kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca 1 937,37 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca 2 449,00 zł


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 grudnia 2018, 10:29:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 762