string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr II/9/2018Rady Gminy Rogowoz dnia 5 grudnia 2018w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy RogowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1-4, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, poz. 1669 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936)

Uchwała nr II/9/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 5 grudnia 2018


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1-4, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, poz. 1669 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936)


uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Wójta Gminy Rogowo w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze                                                                       -    4 500,00 zł;
2) dodatek funkcyjny                                                                                   -     1 900,00 zł;
3) dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego                                                              -     2 560,00 zł;
4) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego  -              900,00 zł, 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/34/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rogowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 22 listopada 2018r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 grudnia 2018, 10:00:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 845