string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXVII/49/17Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2017w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Uchwała nr XXVII/49/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)


                                                                 Rada Gminy
                                                          uchwala, co następuje: 
                                  
§  1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości  19 849 057 zł,  
          z tego:
    1)  dochody bieżące w kwocie 19 700 624 zł.
    2)  dochody majątkowe w kwocie 148 433 zł.
      2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
  3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)  dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
                     zleconych ustawami w wysokości 5 904 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§  2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości  28 742 157 zł, 
           z tego:
    1) wydatki bieżące w kwocie  19 457 483 zł.
    2) wydatki majątkowe  w kwocie  9 284 674 zł.                     
         2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.       
         3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:      
             a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań   zleconych ustawami w wysokości 5 904 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 4. Określa się zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 5.  Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 232 100 zł, zgodnie z załącznikiem
                    Nr 5,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 262 000 zł, zgodnie z
                    załącznikiem Nr 6. 
§ 3.1.Deficyt budżetu w kwocie 8 893 100 zł zostanie sfinansowany przychodami  pochodzącymi
         z zaciąganych kredytów i pożyczek.
      2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9 193 336 zł i łączną kwotę    
          planowanych rozchodów 300 236 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 
§ 4. 1.Ustala  się  dochody  w  kwocie  56 000 zł  z tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż napojów 
          alkoholowych  oraz wydatki  w  kwocie 53 000 zł na  realizację  zadań określonych w gminnym
          programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
       2. Ustala się  wydatki w  kwocie  3 000 zł na  realizację  zadań  określonych  w gminnym programie
           przeciwdziałania narkomanii.
       3. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie  ze 
           środowiska  na  2018 rok:  wpływy w wysokości 7 000 zł; wydatki w  wysokości  31 500 zł,
           zgodnie z załącznikiem Nr 8.
       4. Wyodrębnia  się  w  budżecie  kwotę  470 000 zł  dochodów  i   kwotę  470 000 zł wydatków na
           gospodarkę odpadami komunalnymi.
§  5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 71 000 zł,
2) celową w wysokości 99 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
            kryzysowego.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz  emitowanych papierów
       wartościowych  na:
        1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie
           1 000 000 zł,
        2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 8 893 100 zł, 
        3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych   
           oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 300 236 zł.
§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym,
określone w załączniku Nr 4.
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 8 893 100  zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
  oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 300 236 zł.
2) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
                których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia
                ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na
                łączną kwotę 1 000 000 zł.
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych
polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
klasyfikacji budżetowej,  
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000 zł. 
5) udzielania poręczeń i gwarancji.
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu. 
§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2018
w wysokości 300 000 zł, z tego:
1) gwarancji do kwoty  100 000 zł.
2) poręczeń do kwoty   200 000 zł.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
 Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (3078kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (8260kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (1002kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (780kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (173kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (186kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 7 (479kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 8 (188kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 lutego 2018, 12:32:11)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (19 lutego 2018, 12:40:27)
Zmieniono: poprawiono nr

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 891