Uchwała nr XVIII/31/2004Rady Gminy w Rogowiez dnia 14 grudnia 2004zmieniająca uchwałę Nr XII/3/2004 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.124 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.)

Uchwała nr XVIII/31/2004
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 14 grudnia 2004


zmieniająca uchwałę Nr XII/3/2004 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.124 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.)


R a d a  G m i n y
uchwala , co następuje :
 

 § 1

W uchwale Nr XII/3/2004 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok zmienionej :
-         zarządzeniem Nr 9/2004 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 30 marca 2004 r,
-         uchwałą Nr XIII/9/04 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 kwietnia 2004 r,
-         uchwałą Nr XIV/10/04 Rady Gminy w Rogowie z dnia 13 maja 2004 r,
-         zarządzeniem Nr 16/2004  Wójta Gminy w Rogowie z dnia 8 czerwca 2004 r,
-         uchwałą Nr XV/12/04 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 czerwca 2004 r,
-         zarządzeniem Nr 18/2004  Wójta Gminy w Rogowie z dnia 29 czerwca 2004 r,
-         zarządzeniem Nr 26/2004 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 30 sierpnia 2004 r,
-         uchwałą Nr XVI/18/04 Rady Gminy w Rogowie z dnia 17 września 2004 r,
-         zarządzeniem Nr 27/2004 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 30 września 2004 r,
-         zarządzeniem Nr 28/2004 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 13 października 2004 r,
-         zarządzeniem Nr 30/2004 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 9 listopada 2004 r.
 
 
 
wprowadza się następujące zmiany :

1)     W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2004 rok w wysokości 11.029.113 zł zmniejsza              się  do kwoty 9.873.957 zł 
w tym :
-  subwencję ogólną z kwoty 4.946.758 zł zwiększa się do kwoty 4.966.791 zł
   z tego : uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy zwiększa się o kwotę 20.033 zł

2)     W § 2 ust. 1
Wydatki budżetu gminy na 2004 rok w wysokości 11.188.455 zł zmniejsza się          
do kwoty 10.174.149 zł

3)     W § 2 ust.2 lit.a                           
Wydatki bieżące w wysokości 6.712.237 zł zmniejsza się do kwoty 6.660.568 zł

4)     W § 2 ust.2 lit. b
Wydatki majątkowe w wysokości 4.476.218 zł zmniejsza   się do kwoty 3.513.581 zł
w tym :
wydatki inwestycyjne w wysokości 4.476.218 zł zmniejsza się do kwoty 3.513.581 zł 

5 )    W § 2 ust. 3
Dokonuje się zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej z kwoty 36.454 zł
          do kwoty 20.033 zł 

6)     W § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie :
Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rozchodu oraz  ich wysokości , które zestawione są  w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały .

7 )    W § 2 ust.5 otrzymuje brzmienie :
         Deficyt budżetowy w wysokości 159.342 zł zwiększa się do kwoty 300.192 zł .
         Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu 
         z lat ubiegłych w wysokości 300.192 zł .
8)     W § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie :
         Ustala się kwotę 500.000 zł do wysokości , której Wójt może samodzielnie zaciągać
         pożyczki i kredyty krótkoterminowe oraz określa się wysokość sumy do której
         Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 600.000 zł.    

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian  o których mowa w § 1 ulegają  zmianie załączniki Nr.1,2,3,4  do uchwały Nr XII/3/04 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 lutego  2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 r.
Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2004 rok,  o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  
Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2004 roku zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.        

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                      Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XVIII/31/2004 (22kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (58kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (37kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (51kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (93kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (28 grudnia 2004, 08:31:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2806