string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXVI/45/17Rady Gminy Rogowoz dnia 17 listopada 2017w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Wczasowy „Sitnica”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ) i art. 12 ust. 1 pkt.2, ust. 3, ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077 )

Uchwała nr XXVI/45/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 listopada 2017


w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Wczasowy „Sitnica”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ) i art. 12 ust. 1 pkt.2, ust. 3, ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077 )


Rada uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Z dniem 31 grudnia 2017r. likwiduje się jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Wczasowy
    „Sitnica”.
2. Do dnia 31 grudnia 2017r. należy przeprowadzić czynności związane z likwidacją Gminnego Ośrodka
    Wczasowego „Sitnica”.
3. Wójt Gminy Rogowo wyznaczy osobę nadzorującą likwidację jednostki.
4. Likwidacja winna obejmować dokonanie wszelkich czynności związane z likwidacją jednostki, a w
    szczególności :
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszelkich aktywów,
2) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych,
3) sporządzenie bilansu zamknięcia,
4) uregulowanie spraw pracowniczych,
5) przekazanie dokumentów do archiwum Urzędu Gminy Rogowo.

§ 2. 1. Pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności i zobowiązania jednostki przejmuje Urząd Gminy Rogowo.
2. Mienie znajdujące się w zarządzie jednostki przejmuje Gmina Rogowo. Przekazanie mienia winno nastąpić najpóźniej w dniu zakończenia likwidacji na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                 Przewodniczący Rady Gminy
                               Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 grudnia 2017, 11:28:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 861