string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXVI/42/17Rady Gminy Rogowoz dnia 17 listopada 2017w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( Dz.U z 2017r poz. 1875 ), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2017r. poz. 1785 ), obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018r ( M.P. z 2017r.poz. 941), obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018r ( M.P z 2017r. poz. 800 )

Uchwała nr XXVI/42/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 listopada 2017


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( Dz.U z 2017r poz. 1875 ), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2017r. poz. 1785 ), obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018r ( M.P. z 2017r.poz. 941), obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018r ( M.P z 2017r. poz. 800 )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 
a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                819,59 zł
b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                   1 350,00 zł
c)powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                           1 640,70 zł
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej 
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton       
-o liczbie osi – dwie                                3 130,90 zł
-o liczbie osi – trzy                        3 130,90 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej                3 130,90 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
-o liczbie osi – dwie                        1 860,00 zł
-o liczbie osi – trzy                        1 860,00 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej                        3 130,90 zł
c)równej lub wyższej niż 26 ton
-o liczbie osi – dwie                        3 130,90 zł
-o liczbie osi – trzy                        3 130,90 zł 
-o liczbie osi – cztery i więcej                                     3 130,90 zł
3) od samochodów ciężarowych  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej  
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton     
-o liczbie osi – dwie                                1 860,00 zł
-o liczbie  osi – trzy                                1 860,00 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej                3 130,90 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
-o liczbie osi – dwie                        2 060,00 zł
-o liczbie osi – trzy                                3 130,90 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej                        3 130,90 zł
c)równej lub wyższej niż 26 ton
-o liczbie osi – dwie                        3 130,90 zł
-o liczbie osi - trzy                        2 060,00 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej                        3 130,90 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
a)od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                   1 914,13 zł
b)od 5,5 tony i poniżej 9 ton                   1 914,13 zł
c)od 9 ton i poniżej 12 ton                           1 914,13 zł
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – dwie                                2 419,98 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                        2 419,98 zł 
b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – dwie                                2 419,98 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                        2 419,98 zł  
c) wyższej niż 36 ton
-o liczbie osi – dwie                                1 960,00 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                        3 130,90 zł
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – dwie                                 2 419,98 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                         2 419,98 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – dwie                                 2 419,98 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                         2 419,98 zł
c) wyższej niż 36 ton
-o liczbie osi – dwie                                 3 130,90 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                         3 130,90 zł 
7) od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
-od 7 ton i poniżej 12 ton                          1 640,70 zł
8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – jedna                                  1 914,13 zł
-o liczbie osi – dwie                          1 914,13 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                          1 914,13 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – jedna                                  1 914,13 zł
-o liczbie osi – dwie                                  1 914,13 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                          1 914,13 zł
c) wyższej niż 36 ton
-o liczbie osi – jedna                          2 419,98 zł 
-o liczbie osi – dwie                                  1 660,00 zł
-o liczbie osi - trzy i więcej                          1 660,00 zł
9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – jedna                                  1 914,13 zł
-o liczbie osi – dwie                          1 914,13 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                          1 914,13 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – jedna                                  1 914,13 zł
-o liczbie osi – dwie                                  1 914,13 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                          1 914,13 zł
c) wyższej niż 36 ton
-o liczbie osi – jedna                          2 419,98 zł
-o liczbie osi – dwie                                  2 419,98 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                          2 419,98 zł
10) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem dla kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca                             1 937,37 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca                     2 449,00 zł


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 grudnia 2017, 09:39:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1160