Uchwała nr XXVI/40/17Rady Gminy Rogowoz dnia 17 listopada 2017w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Zygmunta Padlewskiego w NadrożuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 117 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz.949)

Uchwała nr XXVI/40/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 listopada 2017


w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 117 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz.949)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się przekształcenie sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu z siedzibą Nadróż 56, 87-515 Rogowo, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu z siedzibą Nadróż 56, 87-515 Rogowo. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 grudnia 2017, 09:15:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 513