string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXVI/39/17Rady Gminy Rogowoz dnia 17 listopada 2017w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Napiórkowskiego w Rogowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Napiórkowskiego w RogowieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 117 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949)

Uchwała nr XXVI/39/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 listopada 2017


w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Napiórkowskiego w Rogowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Napiórkowskiego w Rogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 117 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się przekształcenie sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Napiórkowskiego w Rogowie z siedzibą Rogowo 31, 87-515 Rogowo, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Napiórkowskiego w Rogowie z siedzibą Rogowo 31, 87-515 Rogowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                      Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 grudnia 2017, 09:12:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 839