Uchwała nr XXVI/35/17Rady Gminy Rogowoz dnia 17 listopada 2017w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina RogowoNa podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

Uchwała nr XXVI/35/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 listopada 2017


w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogowo

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)


uchwala się co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2018 roku wprowadza się wspólną obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych Gminy Rogowo zaliczonych do sektora finansów publicznych.
§ 2. Jednostką obsługującą jest Urząd Gminy w Rogowie.
§ 3. Jednostkami obsługiwanymi są:
    1) Szkoła Podstawowa w Sosnowie,
    2) Szkoła Podstawowa w Nowym Kobrzyńcu,
    3) Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu,
    4) Szkoła Podstawowa im. Henryka Napiórkowskiego w Rogowie,
    5) Publiczne Gimnazjum w Rogowie.
§ 4. 1 Ustala się następujący zakres obowiązków jednostki obsługującej w zakresie obsługi finansowej:
           a) wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września
                1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.), 
           b) prowadzenie procedury zamówień publicznych,
           c) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
           d) prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków rzeczowych i osobowych,
           e) naliczanie i wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
                nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
           f) koordynacja  i rozliczanie finansowe realizacji projektów oświatowych realizowanych ze
                środków zewnętrznych (unijnych, państwowych i innych),
           g) obsługa finansowo – księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
           h) obsługa płacowa tj.sporządzanie i organizowanie wypłat dla pracowników obsługiwanych
                jednostek, potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie z Urzędem
                Skarbowym, a także sporządzanie informacji  o dochodach oraz pobranych zaliczkach na
                podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych w obsługiwanych jednostkach oraz   
                dokonywanie rocznego rozliczenia, prowadzenie rozliczania składek ZUS wraz
                z dokumentacją, sporządzanie zaświadczeń  o wysokości wynagrodzeń do celów     
                emerytalno – rentowych pracowników obsługiwanych jednostek oraz do innych celów na
                wniosek pracownika,
2. Obsługa administracyjna:
           a) obsługa techniczno – kancelaryjna szkół,
           b) prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkół.
3. Obsługa prawna,
           a) udzielanie porad, konsultacji prawnych i opinii prawnych
           b) opiniowanie projektów umów,
           c) zastępstwo prawne i procesowe,
           d) reprezentacja w postepowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
                organami administracji, organami egzekucyjnymi, urzędami i instytucjami. 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu                             
       Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rogowo.

                                                Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (11 grudnia 2017, 12:52:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 561