string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVII/26/2004Rady Gminy w Rogowiez dnia 1 grudnia 2004w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn.zm), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2002r Nr 9, poz 84 ze zmianami : Dz.U.z 2002r Nr 200, poz 1683, Dz.U.z 2003r Nr 96, poz 874, Dz. U. z 2003r Nr 110, poz. 1039, Dz. U. z 2003r Nr 188, poz 1840, Dz.U.z 2003r Nr 200, poz 1953, Dz.U. z 2003r Nr 203, poz 1966. Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 880 i 884, Dz. U. z 2004r Nr 96, poz. 959, Dz.U z 2004r Nr 123, poz.1291) , obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 08.10.2004r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r ( M.P. Nr 43, poz. 753), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26.10.2004r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P Nr 46, poz. 794 )

Uchwała nr XVII/26/2004
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn.zm), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2002r Nr 9, poz 84 ze zmianami : Dz.U.z 2002r Nr 200, poz 1683, Dz.U.z 2003r Nr 96, poz 874, Dz. U. z 2003r Nr 110, poz. 1039, Dz. U. z 2003r Nr 188, poz 1840, Dz.U.z 2003r Nr 200, poz 1953, Dz.U. z 2003r Nr 203, poz 1966. Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 880 i 884, Dz. U. z 2004r Nr 96, poz. 959, Dz.U z 2004r Nr 123, poz.1291) , obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 08.10.2004r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r ( M.P. Nr 43, poz. 753), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26.10.2004r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P Nr 46, poz. 794 )


R a d a  G m i n y
uchwala, co następuje :

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :
1.od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
a)od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                               540 zł
b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                            900 zł
c)powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                               1.080 zł
 
2.od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton                 
-o liczbie osi – dwie                                                                 1.150 zł
-o liczbie osi – trzy                                                                  1.150 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
-o liczbie osi – trzy                                                                  1.250 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej                                                    1.250 zł
c)równej lub wyższej niż 26 ton
-o liczbie osi – cztery i więcej                                                    1.654 zł
 
3.od samochodów ciężarowych  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej 
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton    
-o liczbie osi – dwie                                                                 1.252 zł 
-o liczbie  osi – trzy                                                                 1.150 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
-o liczbie osi – trzy                                                                  1.577 zł 
-o liczbie osi – cztery i więcej                                                    1.400 zł
c)równej lub wyższej niż 26 ton
-o liczbie osi – cztery i więcej                                                2.452,80 zł
             
4.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
a)od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                                                  1.080 zł 
b)od 5,5 tony i poniżej 9 ton                                                     1.080 zł
c)od 9 ton i poniżej 12 ton                                                        1.080 zł
5.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – dwie                                                                 1.150 zł   
b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton
-o liczbie osi – dwie                                                                 1.413 zł   
c)równej lub wyższej niż 36 ton
-o liczbie osi – dwie                                                                 1.413 zł    
-o liczbie osi – trzy                                                                  1.723 zł
 
6.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – dwie                                                                1.150 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton
-o liczbie osi – dwie                                                                1.937,76 zł  
c)równej lub wyższej niż 36 ton
-o liczbie osi – dwie                                                                1.938 zł
-o liczbie osi – trzy                                                                 2.548,65 zł
 
7.od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
-od 7 ton i poniżej 12 ton                                                       330 zł
 
8.od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – jedna                                                              350 zł     
b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton
-o liczbie osi – jedna                                                              360 zł     
-o liczbie osi – dwie                                                               850 zł     
c)równej lub wyższej niż 36 ton
-o liczbie osi – dwie                                                             1.150 zł     
-o liczbie osi - trzy                                                               1.000 zł
 
9.od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – jedna                                                              350 zł      
b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton
-o liczbie osi – jedna                                                              562 zł       
-o liczbie osi – dwie                                                             1.292 zł       
c)równej lub wyższej niż 36 ton
-o liczbie osi – dwie                                                             1.700 zł        
-o liczbie osi – trzy                                                              1.500 zł
 
10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
a)mniej niż 30 miejsc                                                             900 zł        
b)równej lub wyższej niż 30 miejsc                                           900 zł        
 
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Marek Długokęcki
                                                                                 

Plik do pobrania Uchwała nr XVII/26/2004 (31kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 grudnia 2004, 14:43:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3715