string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVII/23/2004Rady Gminy w Rogowiez dnia 1 grudnia 2004w sprawie: przejęcia na rzecz gminy nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9, ppkt. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm./ oraz art. 24 ust. 1 pkt. 3 i 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000 r. Nr 46,poz. 543 z póź. zm./

Uchwała nr XVII/23/2004
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie: przejęcia na rzecz gminy nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9, ppkt. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm./ oraz art. 24 ust. 1 pkt. 3 i 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000 r. Nr 46,poz. 543 z póź. zm./


R a d a    G m i n y      p o s t a n a w i a :

                                                              
                                                               §  1
 
1.  Z  e  z  w  o  l  i  ć      na przejęcie na rzecz gminy niezabudowanych nieruchomości
     gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego położonych w obrębie
     ewidencyjnym  Nadróż.
     /wykaz nieruchomości stanowi załącznik Nr 1 do uchwały/
    
2.  Z  e  z  w  o  l  i  ć      na poniesienie kosztów związanych z przejęciem nieruchomości.
 
 
                                                              
                                                              §  2
 
 
Wykonanie uchwały powierzyć  Wójtowi Gminy Rogowo.
 
 
                                                               §  3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E


 
       Stosownie do założeń wieloletniego programu inwestycyjnego gminy Rogowo, w celu stworzenia dogodniejszych warunków komunikacyjnych ludności podjęto czynności związane z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej
w miejscowości Nadróż.
Aby zrealizować cel, niezbędnym jest pozyskanie – przejęcie od właścicieli na rzecz gminy nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącego pasa drogowego.
Wybudowanie drogi o nawierzchni asfaltowej usprawni komunikację mieszkańcom wsi,
stworzy dogodne warunki dojazdu do okolicznych zabudowań, nastąpi poprawa warunków
dojazdu dzieci do szkoły oraz skrócenie czasu przejazdu do dróg powiatowych.
 

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (22kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (9 grudnia 2004, 08:56:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3703