string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVII/22/2004Rady Gminy w Rogowiez dnia 1 grudnia 2004w sprawie: zbycia nieruchomości mienia gminnegoNa podstawie art.18 ust.2 pkt.9 ppkt. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póź. zm./

Uchwała nr XVII/22/2004
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie: zbycia nieruchomości mienia gminnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 ppkt. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póź. zm./


R a d a     G m i n y
p o s t a n a w i a :


                                                                §  1
 
1.  P r z e z n a c z y ć      do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną stanowiącą tereny budowlane oznaczoną działkami Nr:
 
- dz. Nr 464    o pow.  0,0896 ha 
- dz. Nr 465    o pow.  0,0863 ha
- dz. Nr 467    o pow.  0,0896 ha
- dz. Nr 473    o pow.  0,0893 ha
- dz. Nr 474    o pow.  0,0900 ha
- dz. Nr 475    o pow.  0,1014 ha
 
położone w Rogowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie – Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta KW 14852.
 
                                                                §  2
 
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Rogowo.
 
                                                                §  3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

u z a s a d n i e n i e :


     Nieruchomość przeznaczona do zbycia jest niezabudowana, stanowi tereny budowlane przeznaczone pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe. Z uwagi na fakt, że wzrasta zainteresowanie nabyciem niektórych działek zachodzi konieczność podjęcia czynności administracyjnych związanych ze sprzedażą.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (9 grudnia 2004, 08:41:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3667