Uchwała nr XVI/19/2004Rady Gminy w Rogowiez dnia 17 września 2004w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy , sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania .Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r.Nr 15, poz.148 z późn.zm)

Uchwała nr XVI/19/2004
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 17 września 2004


w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy , sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r.Nr 15, poz.148 z późn.zm)Rada Gminy

uchwala , co następuje :

§ 1. Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku , na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy , sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań .
§ 2.1. Przyznanie dotacji następuje na podstawie decyzji Wójta Gminy w ramach przewidzianych na ten cel środków w budżecie Gminy .
      2. Przyznane dotacje muszą być wykorzystane w tym samym roku budżetowym ,w którym zostały udzielone .
§ 3.  Zobowiązuje się Wójta Gminy do ujęcia w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy informacji o udzielonych na podstawie niniejszej uchwały dotacjach i sposobie ich wykorzystania .
§ 4.1. Udzielenie dotacji może nastąpić wyłącznie na wniosek podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych i niedziałającego w celu osiągnięcia zysku .
2.      O udzielenie dotacji nie mogą ubiegać się podmioty , które w poprzednich w dwóch latach budżetowych wykorzystały przyznaną dotację niezgodnie z przeznaczeniem lub nie rozliczyły się z dotacji w terminie określonym w umowie albo wykonały zadania niewłaściwie .
3.      Wniosek o przyznanie dotacji powinien zostać złożony do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy .
4.      Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać ,co najmniej :
1)      pełną nazwę i adres wnioskodawcy ;
2)      nazwę zadania ;
3)      cel zadania ;
4)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania ;
5)      zakładane rezultaty realizacji zadania ;
6)      termin i miejsce realizacji zadania ;
7)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
8)      informację o możliwościach wykonania zadania ,w tym o wysokości środków finansowych własnych bądź uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
9)      wysokości wnioskowanej dotacji ;
10)  nazwę banku i numer konta wnioskodawcy;
11)  wskazanie osoby upoważnionej do składania ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku ( imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego );
12)  inne informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie wniosku .
Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały .
      5 .  Wniosek powinien zawierać podpis i pieczątkę imienną osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy .
 6.    Do wniosku o udzielenie dotacji wnioskodawca winien dołączyć :
1)      statut;
2)      aktualny wyciąg poświadczony z rejestru ;
3)      pełnomocnictwo zarządu podmiotu do zawarcia umowy o realizację zadania wraz z dokumentem akceptującym i potwierdzającym treść wniosku .
       7.    W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może żądać dodatkowych informacji lub dokumentów.
§ 5. Wójt Gminy podejmując decyzję o przyznaniu dotacji kieruje się :
1)      oceną merytoryczną zadania ;
2)      kosztem realizacji zadania ;
3)      oceną dotychczasowej współpracy z Wnioskodawcą ;
4)      wiarygodnością finansową , w tym z zakresem finansowania zadania z innych źródeł .
§ 6.1. Szczegółowe warunki udzielenia oraz rozliczenia dotacji określa umowa .
       2. Umowa powinna zawierać:
1)      oznaczenie strony umowy;
2)      określenie czasu , na jaki umowa została zawarta ;
3)      szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania oraz termin i miejsce jego realizacji;
4)      określenie wysokości dotacji oraz warunki i termin jej przekazania ;
5)      zobowiązanie Wnioskodawcy do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym;
6)      ustalenie trybu i terminów przekazania Wójtowi Gminy informacji o zakresie i sposobie realizacji umowy oraz ustalenie zakresu objętego stałym nadzorem ze strony gminy ;
7)      ustalenie zasad i terminów rozliczeń ;
8)      wykaz dokumentów , które wnioskodawca przedstawi wójtowi w celu rozliczenia dotacji;
9)      termin zwrotu dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia uzyskania dotacji w przypadku wykorzystania jej w całości lub części na cele inne niż określone w umowie;  
10)  termin zwrotu dotacji lub jej części , w przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania zadania ;
11)  warunki i tryb zmiany lub wypowiedzenia umowy .
Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do uchwały .
§ 7.1. Po wykonaniu zadania władze statutowe wnioskodawcy zobowiązane są do przedstawienia , w określonym w umowie terminie , sprawozdania rzeczowego i finansowego z realizacji projektu , na który udzielona została dotacja.
       2. Do sprawozdania powinny być dołączone dokumenty , o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 8.
Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 3 do uchwały .
§ 8.1. Wójt Gminy prowadzi kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji pod względem merytorycznym i zgodności jej wykorzystania z warunkami określonymi w umowie .
2.      Kontrole obejmować będą w szczególności :
1)      gospodarność i rzetelność w sposobie wydatkowania przyznanej dotacji ;
2)      zgodność wydatkowania dotacji z celem , na który została przyznana ;
3)      zgodność wydatkowania z ustawą o zamówieniach publicznych .
§ 9.1. W przypadku niewykorzystania w pełni środków finansowych , rezygnacji lub niepełnej realizacji zleconego zadania wnioskodawca zobowiązany jest zwrócić pozostałą kwotę na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rogowie .
      2. Środki przekazane w ramach dotacji wykorzystane niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystane z pominięciem trybu określonego w ustawie o zamówieniach publicznych podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rogowie wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia przekazania do dnia zwrotu .
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 11. Traci moc uchwała Nr X/45/99 Rady Gminy w Rogowie z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji , sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego przez gminę zadania podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych .
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia .      
 
                                                                                  Przewodniczący
                                                                            Rady Gminy w Rogowie
                                                                                Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XVI/19/2004 (41kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (346kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (32kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (43kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (4 października 2004, 10:49:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3586