string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XV/50/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 7 listopada 2016w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579 ) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r ( M.P. z 2016r. poz. 779 )

Uchwała nr XV/50/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 7 listopada 2016


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579 ) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r ( M.P. z 2016r. poz. 779 )


uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
      Gminy Rogowo :
         1)    od gruntów:
             a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
                  sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m²  powierzchni,
             b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
                  jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
             c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
                  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2
                  powierzchni,
             d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z
                  dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz.U.poz.1777) i położonych na
                  terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
                  przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
                  o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli
                  od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4
                  lat, a w tym czasie nie zakończono  budowy zgodnie z przepisami prawa
                  budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni

        2)     od budynków lub ich części:
            a)   mieszkalnych – 0,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
            b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
                  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
                  gospodarczej – 19,50 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej,
            c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
                  kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
            d)   związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
                  działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
                  – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
            e)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
                  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  - 3,70  zł od 1 m2
                  powierzchni użytkowej, z wyjątkiem  letniskowych, dla których stawka wynosi 7,60
                  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
        3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku
      Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 grudnia 2016, 12:14:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1125