Uchwała nr XV/52/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 7 listopada 2016w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2016r poz. 446, poz. 1579 ), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2016r. poz. 716, poz. 1579 ), obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017r ( M.P. z 2016r.poz. 979), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r ( M.P z 2016r. poz. 779 )

Uchwała nr XV/52/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 7 listopada 2016


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2016r poz. 446, poz. 1579 ), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2016r. poz. 716, poz. 1579 ), obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017r ( M.P. z 2016r.poz. 979), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r ( M.P z 2016r. poz. 779 )


§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :
    1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
           a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                    804,30 zł
           b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                      1 340,00 zł
           c)powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                            1 400,00 zł
    2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
        za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
           a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton           
                 -o liczbie osi – dwie                                         3 072,52 zł    
                 -o liczbie osi – trzy                                          3 072,52 zł    
                 -o liczbie osi – cztery i więcej                            3 072,52 zł     
           b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
                 - o liczbie osi – dwie                                        1 850,00 zł    
                 -o liczbie osi – trzy                                          1 850,00 zł
                 -o liczbie osi – cztery i więcej                            3 072,52 zł    
           c)równej lub wyższej niż 26 ton
                 - o liczbie osi – dwie                                        3 072,52 zł    
                 - o liczbie osi – trzy                                         3 072,52 zł      
                 -o liczbie osi – cztery i więcej                            3 072,52 zł
    3) od samochodów ciężarowych  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o
        dopuszczalnej masie całkowitej  
           a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton         
                 -o liczbie osi – dwie                                         1 850,00 zł    
                 -o liczbie  osi – trzy                                         1 850,00 zł     
                 -o liczbie osi – cztery i więcej                            3 072,52 zł    
           b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
                - o liczbie osi – dwie                                         2 050,00 zł    
                -o liczbie osi – trzy                                           3 072,52 zł    
                -o liczbie osi – cztery i więcej                             3 072,52 zł     
           c)równej lub wyższej niż 26 ton
                - o liczbie osi – dwie                                         3 072,52 zł
                - o liczbie osi - trzy                                           2 050,00 zł
                -o liczbie osi – cztery i więcej                              3 072,52 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
    przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
           a)od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                                1 878,43 zł    
           b)od 5,5 tony i poniżej 9 ton                                   1 878,43 zł     
           c)od 9 ton i poniżej 12 ton                                      1 878,43 zł     
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
           a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
                 -o liczbie osi – dwie                                         2 374,85 zł    
                 -o liczbie osi – trzy i więcej                               2 374,85 zł
           b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
                 -o liczbie osi – dwie                                         2 374,85 zł    
                 -o liczbie osi – trzy i więcej                               2 374,85 zł  
           c) wyższej niż 36 ton
                 -o liczbie osi – dwie                                         1 950,00 zł     
                 -o liczbie osi – trzy i więcej                               3 072,52 zł
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
    przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej
    zespołu pojazdów :
           a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
                -o liczbie osi – dwie                                            2 374,85 zł
                -o liczbie osi – trzy i więcej                                  2 374,85 zł
           b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
                -o liczbie osi – dwie                                            2 374,85 zł    
                -o liczbie osi – trzy i więcej                                  2 374,85 zł     
           c) wyższej niż 36 ton
                -o liczbie osi – dwie                                            3 072,52 zł
                -o liczbie osi – trzy i więcej                                  3 072,52 zł
7) od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
    całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
    prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
                -od 7 ton i poniżej 12 ton                                    1 610,10 zł
8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
    równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
          a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
                -o liczbie osi – jedna                                           1 878,43 zł    
                -o liczbie osi – dwie                                             1 878,43 zł    
                -o liczbie osi – trzy i więcej                                   1 878,43 zł
          b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
                -o liczbie osi – jedna                                           1 878,43 zł    
                -o liczbie osi – dwie                                             1 878,43 zł     
                -o liczbie osi – trzy i więcej                                   1 878,43 zł
          c) wyższej niż 36 ton
                - liczbie osi – jedna                                             2 374,85 zł
                -o liczbie osi – dwie                                             1 650,00 zł     
                -o liczbie osi - trzy i więcej                                    1 650,00 zł
9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
    całkowitej zespołu pojazdów :
          a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
                -o liczbie osi – jedna                                           1 878,43 zł     
                -o liczbie osi – dwie                                             1 878,43 zł    
                -o liczbie osi – trzy i więcej                                   1 878,43 zł    
          b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
                -o liczbie osi – jedna                                           1 878,43 zł    
                -o liczbie osi – dwie                                             1 878,43 zł
                -o liczbie osi – trzy i więcej                                   1 878,43 zł
          c) wyższej niż 36 ton
                - o liczbie osi – jedna                                          2 374,85 zł
                -o liczbie osi – dwie                                             2 374,85 zł     
                -o liczbie osi – trzy i więcej                                   2 374,85 zł
10) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem dla kierowcy:
          a) mniejszej niż 22 miejsca                                        1 901,24 zł    
          b) równej lub większej niż 22 miejsca                           2 400,00 zł    


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 grudnia 2016, 11:51:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 772