string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XV/53/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 7 listopada 2016w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016, poz. 446, poz. 1579 ), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada.1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2016r. poz. 617 i poz. 1579) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 ( M.P. z 2016 poz.993 )

Uchwała nr XV/53/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 7 listopada 2016


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016, poz. 446, poz. 1579 ), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada.1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2016r. poz. 617 i poz. 1579) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 ( M.P. z 2016 poz.993 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Obniża się  średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 ( M.P. z 2016r. poz.993 )  z  kwoty 52,44 zł za 1 dt do kwoty 39,50 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 grudnia 2016, 11:41:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1012