string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XV/54/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 7 listopada 2016w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości . Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9, lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r.poz. 446, poz. 1579) oraz art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j .Dz. U. z 2015r. poz. 1774, poz. 1777, z 2016r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579 )

Uchwała nr XV/54/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 7 listopada 2016


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9, lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r.poz. 446, poz. 1579) oraz art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j .Dz. U. z 2015r. poz. 1774, poz. 1777, z 2016r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579 )


u c h w a l a  się , co następuje:

 §  1.  W y r a ż a     s i ę     zgodę   na oddanie w  dzierżawę  nieruchomości położonej w obrębie  ewidencyjnym Charszewo, oznaczonej  działkami ewidencyjnymi Nr  99/1; 99/2; 100/3; 100/4; 100/5; 100/6 i 3076/7 o ogólnej powierzchni  4,4762 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych  prowadzone są  księgi wieczyste Nr  WL1Y/00005788/8 ; WL1Y/00020365/8; WL1Y/00021004/7..
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Rogowo.                                                                 
               
 §  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 grudnia 2016, 11:37:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 682