Uchwała nr XVI/56/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 30 listopada 2016zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195)

Uchwała nr XVI/56/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 listopada 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195)


Rada uchwala, co następuje:
§ 1 W uchwale Nr IX/5/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 4/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr X/9/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 16/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 18/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XI/16/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016 r., Uchwałą Nr XII/24/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 26/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 28/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 33/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/37/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 37/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 40/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 44/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 października 2016 r., Uchwałą Nr XV/49/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)    W § 1 ust. 1
       Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 20 749 909,39 zł zwiększa się
       do kwoty 21 115 771,48 zł, z tego:
       1) dochody bieżące z kwoty 19 704 291,41 zł zwiększa się do kwoty 20 070 153,50 zł
       2) dochody majątkowe stanowią kwotę 1 045 617,98 zł zgodnie z załącznikiem
           Nr 1 do uchwały.


2) W § 1 ust. 3 pkt 1
       Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
       zleconych ustawami z kwoty 5 607 630,79 zł zwiększa się do kwoty 5 973 492,88 zł
       zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3) W § 2 ust. 1
       Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 22 338 709,39 zł zwiększa się do kwoty
       22 704 571,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4) W § 2 ust. 1 pkt 1
       Wydatki bieżące w wysokości 18 542 439,39 zł zwiększa się do kwoty 18 908 301,48 zł.
5) W § 2 ust. 1 pkt 2
       Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 796 270 zł.
6) W § 2 ust. 3 pkt a
       Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
       zleconych ustawami  z kwoty 5 607 630,79 zł zwiększa  się do kwoty 5 973 492,88 zł
       zgodnie z załącznikiem Nr 3.
7) W § 2 ust. 4
       Określa się zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki     
     Nr 1, 2, 3, 4 do uchwały Nr IX/5/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 stycznia 2016 roku.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
     Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (530kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (1130kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (1177kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (1530kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 grudnia 2016, 11:16:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 548