string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XVI/57/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 30 listopada 2016w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9, lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj.Dz.U. z 2016 r. poz. 446 poz. 1579/ oraz art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777, z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579/

Uchwała nr XVI/57/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9, lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj.Dz.U. z 2016 r. poz. 446 poz. 1579/ oraz art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777, z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579/


u c h w a l a  się , co następuje:


§  1

1.    W y r a ż a     s i ę     zgodę   na oddanie w  dzierżawę  nieruchomości położonej w obrębach  ewidencyjnych  Charszewo i Nadróż  oznaczonej w ewidencji gruntów działkami tj.
-  Charszewo dz..Nr  99/1; 99/2; 100/3; 100/4; 100/5; 100/6 o powierzchni 4,1562 ha
-  Nadróż   dz.  Nr  3076/7 o powierzchni  0,3200 ha,
dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych  prowadzone są  księgi wieczyste Nr  WL1Y/00005788/8 ; WL1Y/00020365/8; WL1Y/00021004/7.
        
                                                            
§ 2

Traci moc Uchwała Nr XV/54/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości.
                                                          
               
§  3

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
                                                                  
§  4
             
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 grudnia 2016, 11:05:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 669