string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XIV/44/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 13 września 2016w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wspólnie z Powiatem Rypińskim zadania w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Uchwała nr XIV/44/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 13 września 2016


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wspólnie z Powiatem Rypińskim zadania w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)


Rada uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i realizację w 2017 r. wspólnie z Powiatem Rypińskim zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo – Sosnowo, Etap 2 -  od km 3+712,76 do km 8+392,00”.
 
§ 2. Zadanie o którym mowa w § 1  zostanie dofinansowane ze środków budżetu Gminy Rogowo     w wysokości do 1.000.977,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100).  

§ 3. Określenie zasad współdziałania przy realizacji zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Rogowo, a Powiatem Rypińskim regulującego szczegółowe zasady współpracy i wzajemne rozliczenie finansowe.

§ 4. Traci moc  Uchwała Nr XIII/42/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2016 r.  w  sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży- gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo- Sosnowo, Etap 2 – od km 3+712,76 do km 8+392,00”.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (27 października 2016, 13:28:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 857