string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XIV/45/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 13 września 2016w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wspólnie z Gminą Skrwilno zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

Uchwała nr XIV/45/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 13 września 2016


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wspólnie z Gminą Skrwilno zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),


Rada uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i realizację w 2017 r. wspólnie z Gminą Skrwilno zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 120413C Szczawno – Skrwilno od km 0+000 do km 2+934”.

§ 2. Zadanie o którym mowa w § 1  zostanie dofinansowane ze środków budżetu Gminy Rogowo     w wysokości do 328.605,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięć złotych 00/100).  
 
§ 3. Określenie zasad współdziałania przy realizacji zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Rogowo, a Gminą Skrwilno regulującego szczegółowe zasady współpracy i wzajemne rozliczenie finansowe.

§ 4.  Traci moc Uchwała Nr XIII/43/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skrwilno na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 120413C Szczawno – Skrwilno od km 0+000 do km 2+934”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (27 października 2016, 13:25:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 774