Uchwała nr XIII/38/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 30 sierpnia 2016zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 tj.) oraz w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz.250 tj.),po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie

Uchwała nr XIII/38/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 sierpnia 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 tj.) oraz w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz.250 tj.),po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie


uchwala się co następuje:

§ 1 W uchwale nr XII/31/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo ( Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2016, poz. 2826 )

1)     §2. otrzymuje brzmienie:
„§2 . Traci  moc  :
1.    Uchwała Nr XX/5/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Rogowo /Dz.Urz.Woj Kuj-Pom. z 2013 r. poz.1474)
2.    Uchwała Nr III/21/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2015.poz.20)”
2)    W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/31/16  w §15 uchyla się ust.2.

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (25 października 2016, 10:08:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374