Uchwała nr XIII/42/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 30 sierpnia 2016w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży- gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo- Sosnowo, Etap 2 – od km 3+712,76 do km 8+392,00”Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195)

Uchwała nr XIII/42/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 sierpnia 2016


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży- gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo- Sosnowo, Etap 2 – od km 3+712,76 do km 8+392,00”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195)


Rada uchwala, co następuje:

§ 1.  Udziela się z budżetu Gminy Rogowo pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo – Sosnowo, Etap 2 od km 3+712,76 do km 8+392,00”.
§  2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rogowo na rok 2017 w wysokości do 1.000.977,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100).      
§  3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Rogowo i Powiatem Rypińskim. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Rogowo.
§  4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Pismo (475kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (25 października 2016, 09:51:07)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (25 października 2016, 09:52:06)
Zmieniono: poprawiono zły nr

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 537