string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XII/36/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 30 czerwca 2016w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rogowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195 i poz. 668)

Uchwała nr XII/36/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rogowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195 i poz. 668)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji  na finansowanie bieżącej działalności oświatowej niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, działających na terenie gminy Rogowo, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Rogowo;
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3) placówce – należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego

§ 3. Dotacje z budżetu gminy przysługują:
1)    niepublicznym przedszkolom niespełniającym warunków, o których mowa w art.  
90 ust. 1b ustawy na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie , stanowiące dochody budżetu gminy.
2)    niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego niespełniającym
 warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 c ustawy na każdego ucznia w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.
§ 4. Niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

§ 5.1. W odniesieniu do jednostek, dla których wysokość dotacji jest uzależniona od wydatków bieżących przedszkoli prowadzonych przez gminę, podstawą obliczenia stawek dotacji na jednego ucznia w danym roku budżetowym są wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej przyjętej na dany rok budżetowy, z tym, że do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą obliczenia dotacji jest projekt uchwały budżetowej. Zmiana uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących przedszkoli prowadzonych przez gminę jest podstawą aktualizacji stawek odpowiednio dla niepublicznych jednostek oświatowych.
2. W odniesieniu do niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, dla których wysokość dotacji jest uzależniona od kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę na dany rok tzw. metryczki subwencji oświatowej.
3. Do czasu uzyskania informacji, o której mowa w ust. 2, dotacja jest udzielana według kwot przewidzianych na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę w roku poprzednim.

§ 6.  Warunkiem udzielenia dotacji jest podanie przez organ prowadzący placówkę nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji planowanej liczby uczniów w formie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Wniosek składa się do Wójta Gminy Rogowo.

§ 7. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że dotacja na grudzień jest przekazywana w terminie do 15-go grudnia.
2. Dotacja przekazywana jest na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz liczbę uczniów, niebędących mieszkańcami gminy,  sporządzonej przez dotowanego , na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, którego informacja dotyczy. Informację sporządza się osobno dla każdego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.
3. Informację przekazuje się do Urzędu Gminy w Rogowie do 15-go każdego miesiąca według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

§ 8. W okresie ferii letnich, tj. za lipiec i sierpień danego roku, organ dotujący przekazuje kwotę dotacji, o której mowa w § 7 według średniej liczby uczniów ustalonej na podstawie informacji, o których mowa w § 7 , z okresu drugiego kwartału danego roku, tylko w przypadku gdy dana placówka funkcjonuje w danym miesiącu feryjnym (nie dotyczy miesięcy, w których  organ prowadzący placówkę nie ponosi kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń oraz kosztów wynajęcia i utrzymania lokalu) .

§ 9. Organ prowadzący dotowaną placówkę zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej aktualną liczbę uczniów i sposób wykorzystania dotacji, oraz przechowywanie jej przez okres minimum 5 lat, licząc od końca roku, w którym była udzielona dotacja.

§ 10. Organ prowadzący dotowaną placówkę sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy Rogowo nie później niż do 15-go każdego miesiąca następującego po miesiącu otrzymania dotacji rozliczenie z wykorzystania dotacji, które zawiera informację o kwocie wykorzystanej  w danym miesiącu dotacji, z wyodrębnieniem kwot na poszczególne wydatki oraz wykaz dokumentów na podstawie których rozliczenie zostało sporządzone. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 11. W przypadku zaprzestania działalności dotowanej placówki, organ prowadzący zobowiązany jest do pisemnego niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wójta Gminy Rogowo. Organ prowadzący placówkę  zobowiązany jest w takim przypadku przedłożyć rozliczenie wykorzystanej dotacji oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności na rachunek bankowy Gminy Rogowo.

§ 12.
Otrzymane dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego.                                   W przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok kalendarzowy, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

§ 13. Dotacje w części lub w całości pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych, w terminach i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 14.1.Gmina ma prawo kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w placówkach otrzymujących dotację.
2. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Wójta Gminy Rogowo na podstawie pisemnego upoważnienia.
3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, wójt lub osoba przez niego upoważniona zawiadamia placówkę kontrolowaną pisemnie najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem kontroli.
4. Czynności kontrolne przeprowadza się w kontrolowanej placówce w dniach i godzinach pracy obowiązujących w tej placówce.
            5. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo:
1) wstępu do obiektów kontrolowanych placówek, przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych sfinansowanych z dotacji,
2) żądania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kserokopii, wyciągów, notatek, wydruków,
3) żądania wyjaśnień, sporządzania obliczeń, wykazów i zestawień oraz udzielania informacji w zakresie wykorzystanej dotacji, bez potrzeby składania pisemnego wniosku o ich sporządzenie bądź udzielenie.

§ 15. 1. Kontrola, o której mowa w § 14 obejmuje sprawdzenie zgodności wykorzystania udzielonej dotacji z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy oraz zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i danych wykazanych w składanych przez kontrolowaną placówkę informacjach i rozliczeniach, ze stanem faktycznym.
2. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego na podstawie oryginałów dokumentów oraz ustnych i pisemnych wyjaśnień.


§ 16.1. W ramach kontroli, kontrolowana placówka jest obowiązana do:
1) zapewnienia kontrolującym warunków do pracy w zakresie prowadzonej kontroli, w tym w miarę możliwości udostępnienia samodzielnego pomieszczenia do dyspozycji kontrolujących i miejsca do przechowywania dokumentów,
2) przedstawienia na żądanie kontrolujących stosownych dokumentów, w tym w szczególności dokumentacji: organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania,
3) umożliwienia kontrolującym sporządzania odpisów, kserokopii, wyciągów, notatek z dokumentów, o których mowa w  § 14 ust. 5 pkt 2,
4) sporządzania obliczeń, wykazów i zestawień, w terminie i formie określonej przez kontrolujących,
5) udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli w terminie i formie określonej przez kontrolujących;
6) wyznaczenia osoby na czas kontroli, która będzie udzielać ustnych lub pisemnych wyjaśnień.
    2. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej placówki, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie dotowanej placówki.
    3. Kontrolujący może zażądać wydania, na czas trwania kontroli, za pokwitowaniem, akt, ksiąg i dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 5 pkt 2, w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że są one nierzetelne, lub gdy kontrolowana placówka nie zapewnia kontrolującym warunków umożliwiających wykonanie czynności kontrolnych związanych z badaniem tej dokumentacji, a szczególności nie udostępnia kontrolującym samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów oraz nie umożliwia sporządzenia kserokopii tych dokumentów.

§ 17.1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
2. Protokół kontroli zawiera w szczególności opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym opis nieprawidłowości i uchybień.
3. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się organowi prowadzącemu kontrolowaną placówkę, a drugi przechowuje się w aktach kontroli.
4. Przed podpisaniem protokołu kontroli, organ prowadzący kontrolowaną placówkę ma prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń przez kontrolowanego, kontrolujący zobowiązani są dokonać ich analizy, w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne.
6. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, kontrolujący dokonują zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.
7. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.
8. W terminie 7 dni od otrzymania stanowiska, o którym mowa w ust. 7,  organ prowadzący kontrolowaną placówkę zobowiązany jest podpisać protokół kontroli.
9. Jeżeli organ prowadzący kontrolowaną placówkę odmawia podpisania protokołu, protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu przez organ prowadzący kontrolowaną placówkę.
10. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Wójt Gminy Rogowo kieruje do organu prowadzącego kontrolowaną placówkę wystąpienie pokontrolne i zalecenia pokontrolne.
12. Organ prowadzący kontrolowaną placówkę jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować na piśmie Wójta Gminy Rogowo o sposobie wykonania zaleceń oraz podjętych działaniach w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 19. Traci moc uchwała nr XXVII/7/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Rogowo przez inne niż Gmina Rogowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Gmina Rogowo osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plik do pobrania Załącznik 1 - 3 (539kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 sierpnia 2016, 12:33:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 547