Uchwała nr XII/34/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 30 czerwca 2016w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2016-2020 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r, poz. 446 ) w związku z art.17 ust.2 pkt 4 i art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015, poz. 163, poz. 693 ,poz. 1045, poz.1058, poz.1240, poz.1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1893, poz. 1830, z 2016r. poz. 195 )

Uchwała nr XII/34/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2016-2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r, poz. 446 ) w związku z art.17 ust.2 pkt 4 i art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015, poz. 163, poz. 693 ,poz. 1045, poz.1058, poz.1240, poz.1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1893, poz. 1830, z 2016r. poz. 195 )


 Rada Gminy Rogowo uchwala ,co następuje :

§ 1. Uchwala się wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie  dożywiania” na lata 2016-2020 , który stanowi załącznik do uchwały .

§2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Rogowo .

§3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
       Województwa  Kujawsko-Pomorskiego , z mocą obowiązywania  od 01 października 2016r.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (258kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 sierpnia 2016, 12:23:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 365