string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XII/33/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 30 czerwca 2016w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy RogowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016r. poz. 446 ) w związku z art. 96 ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej ( Dz.U.2015r. poz.163, poz. 693 , poz. 1045, poz.1058, poz.1240, poz.1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1830, poz. 1893, z 2016r. poz. 195 )

Uchwała nr XII/33/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016r. poz. 446 ) w związku z art. 96 ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej ( Dz.U.2015r. poz.163, poz. 693 , poz. 1045, poz.1058, poz.1240, poz.1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1830, poz. 1893, z 2016r. poz. 195 )


Rada Gminy   uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku przyznania pod warunkiem zwrotu świadczeń w formie pomocy rzeczowej, posiłku, zasiłków okresowych, celowych i na ekonomiczne usamodzielnienie się, osoby określone w art. 96 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 wymienionej ustawy , zwracają w całości lub w części wydatki na zasadach określonych w przepisach niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków za udzielone świadczenia, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały z zastrzeżeniem § 3

Zdjęcie

§ 3.1  W przypadku udzielenia osobie lub rodzinie wsparcia w formie posiłku świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznanych w związku z uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 ” odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za te świadczenia, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
    2. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej stosuje się następujące zasady zwrotu wydatków, o których mowa w ust. 1

Zdjęcie

§ 4.  Zwrot wydatków następuje jednorazowo lub w ratach miesięcznych nie przekraczających  12 miesięcy.

§ 5.
Osoby zobowiązane do zwrotu wydatków mogą być zwolnione na wniosek pracownika socjalnego  lub osoby zainteresowanej, w całości lub części ze zwrotu wydatków w przypadkach określonych w art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 sierpnia 2016, 12:14:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 529