string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XII/31/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 30 czerwca 2016w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy RogowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ) i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie, Rada Gminy

Uchwała nr XII/31/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ) i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie, Rada Gminy


uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/5/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013r, poz.1474).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (223kB) pdf


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 sierpnia 2016, 12:00:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 549