string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XII/28/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 30 czerwca 2016w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkoweNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Uchwała nr XII/28/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)


uchwala się co następuje:

§ 1.  Postanawia się, że Gmina Rogowo będzie odbierała odpady  komunalne od  właścicieli nieruchomości, na  których znajdują się domki  letniskowe  lub  innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

§ 2.  Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 sierpnia 2016, 11:17:55)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (18 sierpnia 2016, 11:23:49)
Zmieniono: poprawiono litterówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 571