Uchwała nr XII/27/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 30 czerwca 2016w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 2, art. 6j ust. 2a i ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250)

Uchwała nr XII/27/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 2, art. 6j ust. 2a i ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250)uchwala się, co następuje:


 § 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w taki sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 10,00 zł miesięcznie od mieszkańca danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany.
2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 6,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
3. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

 § 3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanego pojemnika i stawki za pojemnik ustalonej w niniejszej uchwale.
§ 4. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik przy odbiorze odpadów zbieranych w sposób zmieszany:
1) za pojemnik o pojemności 60 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 10,50 zł miesięcznie,
2) za pojemnik o pojemności 80 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 13,00 zł miesięcznie,
3) za pojemnik o pojemności 110 dm3 (litrów) i 120 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 20,00 zł miesięcznie,
4) za pojemnik o pojemności 140 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 23,00 zł miesięcznie,
5) za pojemnik o pojemności 180 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 29,50 zł miesięcznie,
6) za pojemnik o pojemności 240 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 38,50 zł miesięcznie,
7) za pojemnik o pojemności 500 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 80,50 zł miesięcznie,
8) za pojemnik o pojemności 1100 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 175,50 zł miesięcznie
9) za każde rozpoczęte 500 dm3 (litrów) pojemności pojemnika powyżej pojemności 1100 dm3 (litrów) – stawka opłaty wzrasta o kwotę 80,50 zł miesięcznie.
2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:
1) za pojemnik o pojemności 60 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 7,50 zł miesięcznie,
2) za pojemnik o pojemności 80 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 9,50 zł miesięcznie,
3) za pojemnik o pojemności 110 dm3 (litrów) i 120 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 14,50 zł miesięcznie,
4) za pojemnik o pojemności 140 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 17,00 zł miesięcznie,
5) za pojemnik o pojemności 180 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 21,50 zł miesięcznie,
6) za pojemnik o pojemności 240 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 28,50 zł miesięcznie,
7) za pojemnik o pojemności 500 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 59,50 zł miesięcznie,
8) za pojemnik o pojemności 1100 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 130,00 zł miesięcznie,
9) za każde rozpoczęte 500 dm3 (litrów) pojemności pojemnika powyżej pojemności 1100 dm3 (litrów) – stawka opłaty wzrasta o kwotę 59,50 zł miesięcznie.

§ 5. 1. Dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 150,00 zł rocznie od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2.  Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na których odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 200,00 zł rocznie od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.


§  6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013, poz.1346)

§  7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 sierpnia 2016, 11:15:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 416