string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XII/26/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 30 czerwca 2016zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 20c ust. 4 i 6, w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195 i poz. 668)

Uchwała nr XII/26/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 czerwca 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 20c ust. 4 i 6, w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195 i poz. 668)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/18/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów                      ( Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2016 r.  poz. 2042)  wprowadza się następujące zmiany:
1)    W § 1 dodaje się punkt 6 w następującym brzmieniu:
 „ 6) dziecko wychowywane samotnie przez rodzica, który pracuje zawodowo, uczy się w trybie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne – 4 punkty ”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                                                                                
                                                   


                                                                                           

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 sierpnia 2016, 11:11:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 512