Uchwała nr XII/25/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 30 czerwca 2016w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2216C Nadróż – Pręczki od km 1+400 do km 2+600”Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195)

Uchwała nr XII/25/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2216C Nadróż – Pręczki od km 1+400 do km 2+600”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195)


Rada uchwala, co następuje:


§ 1.  Udziela się z budżetu Gminy Rogowo pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu          z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2216C Nadróż – Pręczki  od km 1+400 do km 2+600”.

§  2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej       ze środków budżetu Gminy Rogowo na rok 2016 w wysokości do 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).      

§  3.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Rogowo i Powiatem Rypińskim. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Rogowo.

§  4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§  5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 sierpnia 2016, 11:09:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 376