Uchwała nr XI/23/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 30 maja 2016w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2015 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art.18a ust. 3 oraz art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 937, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195)

Uchwała nr XI/23/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 maja 2016


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art.18a ust. 3 oraz art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 937, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Po  zapoznaniu się ze  sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2015 r., sprawozdaniem finansowym, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu     z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczy Zespół we Włocławku o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium  oraz po dyskusji Rada Gminy Rogowo   w głosowaniu jawnym bezwzględną większością ustawowego składu Rady udziela absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo Pani Barbarze Nowakowskiej za 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (20 czerwca 2016, 09:11:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 396