Uchwała nr XI/20/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 30 maja 2016w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej( Dz. U. z 2016 r. poz. 191 )

Uchwała nr XI/20/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 maja 2016


w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej( Dz. U. z 2016 r. poz. 191 )


uchwala się , co następuje :

§ 1. Ustala się ekwiwalent za każdą godzinę udziału członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych  w wysokości
12,00- zł.

§ 2.
Ustala się ekwiwalent za każdą godzinę udziału członków ochotniczych straży pożarnych w szkoleniach pożarniczych  w wysokości
8,00- zł.

§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXIV/17/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (20 czerwca 2016, 08:43:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 396