string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr VIII/19/2015Rady Gminy Rogowoz dnia 7 grudnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532)

Uchwała nr VIII/19/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 7 grudnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532)


Rada uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr III/18/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 3/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr IV/1/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 7/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 11/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 13/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 maja 2015 r., Uchwałą Nr V/6/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 28/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 31/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 35/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2015 r., Uchwałą Nr VI/13/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 39/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 42/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 września 2015 r., Zarządzeniem           Nr 46/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 września 2015 r., Uchwałą Nr VII/15/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 50/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 19 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 52/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 54/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 19 listopada 2015 r.,   wprowadza się następujące zmiany:
1)    W § 1 ust. 1
       Dochody budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 17.886.688,62 zł zwiększa się
       do kwoty 17.886.689 zł, z tego:
       1) dochody bieżące z kwoty 16.588.617,41 zł zmniejsza się do kwoty 16.587.917,79 zł,
       2) dochody majątkowe z kwoty 1.298.071,21 zł zwiększa się do kwoty 1.298.771,21 zł
           zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2)  W § 2 ust. 1
     Wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 19.270.588,62 zł zmniejsza się do
     kwoty 18.678.459 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3)  W § 2 ust. 1 pkt 1
     Wydatki bieżące w wysokości 15.301.389,62 zł zmniejsza się do kwoty 15.297.110 zł.
4)  W § 2 ust. 1 pkt 2
     Wydatki majątkowe w wysokości 3.969.199 zł zmniejsza się  do kwoty 3.381.349 zł.
5)  W § 2 ust. 4
     Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
6)  W § 2 ust. 3 pkt a
     Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
     zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
7)  W § 2 ust. 5 pkt  2
     1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.  
8) W § 3 ust. 1
    Deficyt budżetu w kwocie 1.383.900 zł zmniejsza się do kwoty 791.770 zł, który  zostanie
    pokryty przychodami pochodzącymi z:
    1.    wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
           gminy, w tym wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie
           791.770 zł.
9)  W § 3 ust. 2
     Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.239.205 zł i łączną kwotę
     planowanych rozchodów 447.435 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
10) W § 6
      Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
      wartościowych na :
1)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie
      1.000.000 zł,
11) W § 7
      Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1)   na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym,
      określone w załączniku Nr 4.
12) W § 8
      Upoważnia się Wójta Gminy do:
1)   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:  
        a)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,
§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki     
     Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 do Uchwały Nr III/18/14 Rady Gminy Rogowo z dnia
     30 grudnia 2014 roku.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym  
      Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plik do pobrania {uchwala_nr_VIII_19_2015_zal1}
Plik do pobrania {uchwala_nr_VIII_19_2015_zal2}
Plik do pobrania {uchwala_nr_VIII_19_2015_zal3}
Plik do pobrania {uchwala_nr_VIII_19_2015_zal4}
Plik do pobrania {uchwala_nr_VIII_19_2015_zal5}
Plik do pobrania {uchwala_nr_VIII_19_2015_zal6}

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (14 stycznia 2016, 08:40:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 725