string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr VIII/21/2015Rady Gminy Rogowoz dnia 7 grudnia 2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2015r poz. 1515 ), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r. poz. 849, z 2015r. poz. 528,699,774,1045,1283,1777), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2015r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016r ( M.P. z 2015r.poz. 1029), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r ( M.P z 2015r. poz. 735 )

Uchwała nr VIII/21/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 7 grudnia 2015


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2015r poz. 1515 ), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r. poz. 849, z 2015r. poz. 528,699,774,1045,1283,1777), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2015r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016r ( M.P. z 2015r.poz. 1029), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r ( M.P z 2015r. poz. 735 )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :
    1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

        a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                              811,60 zł
        b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                1 353,94 zł
        c)powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                      1 400,00 zł

    2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
        uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
        a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton           
            -o liczbie osi – dwie                                                   3 100,42 zł    
            -o liczbie osi – trzy                                                    3 100,42 zł    
            -o liczbie osi – cztery i więcej                                      3 100,42 zł     
        b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
            - o liczbie osi – dwie                                                  1 850,00 zł    
            -o liczbie osi – trzy                                                    1 850,00 zł
            -o liczbie osi – cztery i więcej                                      3 100,42 zł    
        c)równej lub wyższej niż 26 ton
            - o liczbie osi – dwie                                                  3 100,42 zł    
            - o liczbie osi – trzy                                                   3 100,42 zł      
            -o liczbie osi – cztery i więcej                                      3 100,42 zł
    3) od samochodów ciężarowych  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o
        dopuszczalnej masie całkowitej  
         a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton         
            -o liczbie osi – dwie                                                   1 850,00 zł    
            -o liczbie  osi – trzy                                                   1 850,00 zł     
            -o liczbie osi – cztery i więcej                                      3 100,42 zł    
         b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
            - o liczbie osi – dwie                                                  2 050,00 zł    
            -o liczbie osi – trzy                                                    3 100,42 zł    
            -o liczbie osi – cztery i więcej                                      3 100,42 zł     
         c)równej lub wyższej niż 26 ton
            - o liczbie osi – dwie                                                  3 100,42 zł
            - o liczbie osi - trzy                                                    2 050,00 zł
            -o liczbie osi – cztery i więcej                                       3 100,42 zł
    4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
        z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
         a)od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                                       1 895,48 zł    
         b)od 5,5 tony i poniżej 9 ton                                          1 895,48 zł     
         c)od 9 ton i poniżej 12 ton                                             1 895,48 zł     
    5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
        lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
        równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
         a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
             -o liczbie osi – dwie                                                   2 396,41 zł    
             -o liczbie osi – trzy i więcej                                         2 396,41 zł
         b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
             -o liczbie osi – dwie                                                   2 396,41 zł    
             -o liczbie osi – trzy i więcej                                         2 396,41 zł  
         c) wyższej niż 36 ton
             -o liczbie osi – dwie                                                   1 950,00 zł     
             -o liczbie osi – trzy i więcej                                         3 100,42 zł
    6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
        z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
        o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
         a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
             -o liczbie osi – dwie                                                    2 396,41 zł
             -o liczbie osi – trzy i więcej                                          2 396,41 zł
         b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
             -o liczbie osi – dwie                                                    2 396,41 zł    
             -o liczbie osi – trzy i więcej                                          2 396,41 zł     
         c) wyższej niż 36 ton
             -o liczbie osi – dwie                                                    3 100,42 zł
             -o liczbie osi – trzy i więcej                                          3 100,42 zł
    7) od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
        masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
        działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
            -od 7 ton i poniżej 12 ton                                             1 624,72 zł
    8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
        za równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
         a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
            -o liczbie osi – jedna                                                    1 895,48 zł    
            -o liczbie osi – dwie                                                      1 895,48 zł    
            -o liczbie osi – trzy i więcej                                            1 895,48 zł
         b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
              -o liczbie osi – jedna                                                  1 895,48 zł    
              - liczbie osi – dwie                                                      1 350,00 zł     
              -o liczbie osi – trzy i więcej                                          1 895,48 zł
         c) wyższej niż 36 ton
              - liczbie osi – jedna                                                    2 396,41 zł
              -o liczbie osi – dwie                                                    1 650,00 zł     
              -o liczbie osi - trzy i więcej                                           1 650,00 zł
9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
    całkowitej zespołu pojazdów :
         a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
              -o liczbie osi – jedna                                                     850,00 zł     
              -o liczbie osi – dwie                                                    1 895,48 zł    
              -o liczbie osi – trzy i więcej                                           1 895,48 zł    
         b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
              -o liczbie osi – jedna                                                   1 895,48 zł    
              -o liczbie osi – dwie                                                     1 895,48 zł
              -o liczbie osi – trzy i więcej                                           1 895,48 zł
         c) wyższej niż 36 ton
               - o liczbie osi – jedna                                                 2 396,41 zł
               -o liczbie osi – dwie                                                    2 396,41 zł     
               -o liczbie osi – trzy i więcej                                          2 396,41 zł
10) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem dla kierowcy:
         a) mniejszej niż 22 miejsca                                               1 918,00 zł    
         b) równej lub większej niż 22 miejsca                                  2 425,00 zł    


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (21 grudnia 2015, 10:27:33)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (21 grudnia 2015, 10:27:59)
Zmieniono: poprawiono nr

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 750