Uchwała nr VIII/22/2015Rady Gminy Rogowoz dnia 7 grudnia 2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015r. poz. 528,699 774,1045,1283,1777) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r ( M.P. z 2015r. poz. 735)

Uchwała nr VIII/22/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 7 grudnia 2015


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015r. poz. 528,699 774,1045,1283,1777) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r ( M.P. z 2015r. poz. 735)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Rogowo :

1)    od gruntów:

  a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
       sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m²  powierzchni,

  b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i
       zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

  c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
      publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,
  d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9
       października 2015r. o rewitalizacji ( Dz.U.poz.1777) i położonych na terenach,
       dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
       przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
       mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie
       tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie
       zakończono  budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m2
       powierzchni

2)     od budynków lub ich części:

  a) mieszkalnych – 0,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
      lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19 zł od 1 m²    
      powierzchni użytkowej,
 
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
     materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
      leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m2
      powierzchni użytkowej,
 
  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
      publicznego przez organizacje pożytku publicznego  - 3,70  zł od 1 m2 powierzchni
      użytkowej, z wyjątkiem  letniskowych, dla których stawka wynosi 7,65 zł od 1 m2
      powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku
       Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (21 grudnia 2015, 10:07:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 601