string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr X/27/2003Rady Gminy w Rogowiez dnia 9 grudnia 2003zmieniająca uchwałę Nr.III/21/2002 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr. 142, póz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 124 ust l pkt l i 2 ustawy a dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U.z 2003 r. Nr. 15 póz. 148).

Uchwała nr X/27/2003
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 9 grudnia 2003


zmieniająca uchwałę Nr.III/21/2002 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr. 142, póz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 124 ust l pkt l i 2 ustawy a dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U.z 2003 r. Nr. 15 póz. 148).


 

 

Rada Gminy

uchwala , co następuje :

 

 

§1

 

W uchwale Nr. IH/21/2002 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 27.XII.2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok, zmienionej :

-        uchwałą Nr.IV/7/2003 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 31 marca 2003 r,

-        uchwałą Nr. VI/11/ 2003 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 kwietnia 2003 r,

-        zarządzeniem Nr.8/2003 r. Wójta Gminy w Rogowie z dnia 30 maja 2003 r,

-        uchwałą Nr. VII/13/2003 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 czerwca 2003 r,

-        zarządzeniem Nr. 16/2003 r. Wójta Gminy w Rogowie z dnia 6 sierpnia 2003 r,

-        uchwałą Nr. YIII/21/2003 Rady Gminy w Rogowie z dnia 9 września 2003 r,

-        zarządzeniem Nr. 17/2003 r. Wójta Gminy w Rogowie z dnia 30 września 2003 r,

-        uchwałą Nr.IX/22/2003 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 listopada 2003 r,

-        zarządzeniem Nr.21/2003 r. Wójta Gminy w Rogowie z dnia 28 listopada 2003 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1) W § 2 ust.1

Wydatki budżetu gminy na 2003 rok w wysokości 7.517.961 zł zwiększa się do kwoty 7.529.961 zł.

 

2 ) W § 2 ust.2 lit.b

Wydatki majątkowe w wysokości 1.987.183 zł zwiększa się do kwoty 1.999.183 zł.

w tym : wydatki inwestycyjne w wysokości 1.987.183 zł zwiększa się do kwoty 1.999.183 zł

3)       W § 2 ust. 4

Deficyt budżetowy w wysokości 185.965 zł zwiększa się do kwoty 197.965 zł.

4)       W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie :

Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 197.965 zł.

5)       W § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie :

Ustala się przychody budżetu w wysokości 230.193 zł i rozchody budżetu w wysokości 32.228 zł.

Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rozchodu zestawione są w załączniku Nr. 3 do niniejszej uchwały.

 

§2

 

1.       W wyniku wprowadzonych zmian o których mowa w § l ulegają zmianie załączniki

Nr. 2 ,3 do uchwały Nr 111/21/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27.XII.2002 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok.

 

2.       Szczegółowy wykaz zmian po stronie wydatków w budżecie na 2003 r. o których mowa w § 1 ust.1 i 2 przedstawia załącznik Nr. 1 do niniejszej uchwały.

3.       Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 roku zawiera załącznik Nr. 2 do niniejszej uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Plik do pobrania UCHWAŁA Nr X/27/2003 (19kB) pdf

Plik do pobrania UCHWAŁA Nr X/27/2003 - Załącznik nr 1 (57kB) pdf

Plik do pobrania UCHWAŁA Nr X/27/2003 - Załącznik nr 2 (105kB) pdf

Plik do pobrania UCHWAŁA Nr X/27/2003 - Załącznik nr 3 (98kB) pdf

Plik do pobrania UCHWAŁA Nr X/27/2003 - Uzasadnienie (39kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 czerwca 2004, 11:59:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3101