string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr VIII/23/2015Rady Gminy Rogowoz dnia 7 grudnia 2015w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r.poz. 849, z 2015r. poz. 528,699,774,1045,1283,1777)

Uchwała nr VIII/23/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 7 grudnia 2015


w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r.poz. 849, z 2015r. poz. 528,699,774,1045,1283,1777)


uchwala się co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
      1) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane w zakresie ochrony
          przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
      2) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej,
          sportu oraz pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
          gospodarczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
      Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (21 grudnia 2015, 09:59:15)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (21 grudnia 2015, 09:59:48)
Zmieniono: poprawiono nr

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 811