string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr VII/15/15Rady Gminy Rogowoz dnia 14 października 2015zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532)

Uchwała nr VII/15/15
Rady Gminy Rogowo
z dnia 14 października 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532)


Rada uchwala, co następuje:
§ 1 W uchwale Nr III/18/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 3/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr IV/1/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 7/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 11/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 13/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 maja 2015 r., Uchwałą Nr V/6/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 28/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 31/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 35/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2015 r., Uchwałą Nr VI/13/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 39/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 42/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 września 2015 r., Zarządzeniem           Nr 46/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 września 2015 r.,  wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1
    Dochody budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 17.349.488,30 zł zwiększa się
    do kwoty 17.353.015,64 zł, z tego:
           1) dochody bieżące z kwoty 15.980.685,30 zł zwiększa się do kwoty 16.054.944,43 zł,
           2) dochody majątkowe z kwoty 1.368.803 zł zmniejsza się do kwoty 1.298.071,21 zł
               zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2)  W § 2 ust. 1
     Wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 18.761.258,30 zł zmniejsza się do kwoty
     18.736.915,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3)  W § 2 ust. 1 pkt 1
     Wydatki bieżące w wysokości 14.721.059,30 zł zwiększa się do kwoty 14.767.716,64 zł.
4)  W § 2 ust. 1 pkt 2
     Wydatki majątkowe w wysokości 4.040.199 zł zmniejsza się  do kwoty 3.969.199 zł.
5)  W § 2 ust. 4
     Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
6)  W § 2 ust. 5 pkt 1 i 2
     1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
     2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
7) W § 3 ust. 1
    Deficyt budżetu w kwocie 1.411.770 zł zmniejsza się do kwoty 1.383.900 zł, który zostanie 
    pokryty przychodami pochodzącymi z:
      1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
          gminy, w tym wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie
          791.770 zł.
      2. przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 592.130 zł
8)  W § 3 ust. 2
     Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.831.335 zł i łączną kwotę planowanych
     rozchodów 447.435 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
9)  W § 4 ust. 1 i 2  
       1. Ustala się dochody w kwocie 58.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
           napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.870 zł na realizację zadań
           określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
           alkoholowych.
       2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym
           programie przeciwdziałania narkomanii.
10) W § 4 ust. 3
      1. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
          korzystanie ze środowiska na 2015 rok: wpływy w wysokości 7.150 zł; wydatki    
         w wysokości 37.000 zł, zgodnie z załącznikiem 7.
11) W § 6
      Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
      wartościowych na :
      1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie
          1.000.000 zł,
      2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 592.130 zł
12) W § 7
      Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
      1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym,
          określone w załączniku Nr 3.
13) W § 8
      Upoważnia się Wójta Gminy do:
      1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
        a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,
        b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 592.130 zł.
§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki      Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8  do Uchwały Nr III/18/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014 roku.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym  
      Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (839kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (898kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (1357kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (231kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (329kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (454kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 7 (261kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (4 grudnia 2015, 08:25:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 774