string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr VIII/18/2003Rady Gminy w Rogowiez dnia 9 września 2003w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku c samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r Nr 142, póz. 1591 z późń.zm./ ora2 art.160 § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądcw powszechnych /Dz.U. Nr 98, póz. 1070 z późń.zm./

Uchwała nr VIII/18/2003
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 9 września 2003


w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku c samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r Nr 142, póz. 1591 z późń.zm./ ora2 art.160 § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądcw powszechnych /Dz.U. Nr 98, póz. 1070 z późń.zm./


 

 

 

Rada Gminy uchwala:

 

 

§1

 

W głosowaniu tajnym ławnikami do Sądu Rejonowego w Rypinie zostali wybrani:

 

1.       Pan Ryszard Bartkowski,

2.       Pani Ewa Cybulska,

3.       Pani Barbara Nowakowska,

4.       Pan Roman Wiśniewski,

5.       Pan Klemens Górzyński

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Plik do pobrania Uchwała Nr VIII/18/2003 (20kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 czerwca 2004, 11:41:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3805