string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr V/6/2015Rady Gminy Rogowoz dnia 27 maja 2015zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz. 1146)

Uchwała nr V/6/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 maja 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz. 1146)


Rada uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr III/18/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 3/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr IV/1/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 7/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 11/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 13/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 maja 2015 r.,   wprowadza się następujące zmiany:
1)    W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 17.885.373,64 zł zmniejsza się do kwoty 16.677.461,64 zł, z tego:
1)dochody bieżące z kwoty 15.411.317,64 zł zwiększa się do kwoty 15.581.783,64 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2) dochody majątkowe z kwoty 2.474.056 zł zmniejsza się do kwoty 1.095.678 zł
2) W § 2 ust. 1
Wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 18.677.143,64 zł zmniejsza się do kwoty 17.469.231,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3) W § 2 ust. 1 pkt 1
Wydatki bieżące w wysokości 14.307.109,64 zł zwiększa się do kwoty 14.354.632,64 zł.
4) W § 2 ust. 1 pkt 2
Wydatki majątkowe w wysokości 4.370.034 zł zmniejsza się  do kwoty 3.114.599 zł.
5)W § 2 ust. 4
Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
6) W § 2 ust. 5 pkt. 2
     Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2
W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki      Nr 1, 2, 4, 6  do uchwały Nr III/18/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014 roku.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Plik do pobrania Załącznik nr 1 (392kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (753kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (1166kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (311kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (10 sierpnia 2015, 14:06:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1019