string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr V/12/2015Rady Gminy Rogowoz dnia 27 maja 2015w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania: „Remont drogi powiatowej Nr 2225 C Stary Kobrzyniec – Czumsk Duży odcinek Stary Kobrzyniec – Rogówko od km 0+000 do km 1+500” Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072 ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532))

Uchwała nr V/12/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 maja 2015


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania: „Remont drogi powiatowej Nr 2225 C Stary Kobrzyniec – Czumsk Duży odcinek Stary Kobrzyniec – Rogówko od km 0+000 do km 1+500”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072 ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532))


uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Rogowo pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2225 C Stary Kobrzyniec – Czumsk Duży odcinek Stary Kobrzyniec – Rogówko od km 0+000 do km 1+500”

§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rogowo na rok 2015 w wysokości 77.174 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote)

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Rogowo i Powiatem Rypińskim. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Rogowo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (10 sierpnia 2015, 13:30:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 800