string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr VIII/17/2003Rady Gminy w Rogowiez dnia 9 września 2003w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz gminy.Na podstawie art. 18, ust.2, pkt.9, ppkt. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990: o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z póżn. zm./ oraz art. 24 ust. l pkt. 3 i 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000 r. Nr 46,poz. 5437

Uchwała nr VIII/17/2003
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 9 września 2003


w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz gminy.

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt.9, ppkt. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990: o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z póżn. zm./ oraz art. 24 ust. l pkt. 3 i 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000 r. Nr 46,poz. 5437


 

 

 

Rada   Gminy     postanawia:

 

§ l

 

1.       Zezwolić     na nabycie na rzecz gminy niezabudowanej nieruchomości

gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Rogowo, stanowiącej własność

Cezarego i Agaty Cieplińskich zam. Rogowo, zapisanej w KW 14002, oznaczonej

działkami Nr 260 i 268 o łącznej powierzchni 0,87 ha.

2.       Z e z w o l i ć   na poniesienie kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Rogowo.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Plik do pobrania UCHWAŁA Nr VIII/17/03 (15kB) pdf
Plik do pobrania UCHWAŁA Nr VIII/17/03 - Uzasadnienie (20kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 czerwca 2004, 11:39:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3418