string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr IV/1/2015Rady Gminy Rogowoz dnia 25 marca 2015zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada uchwala, co następuje: § 1 W uchwale Nr III/18/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 3/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2015 r.

Uchwała nr IV/1/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 marca 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada uchwala, co następuje: § 1 W uchwale Nr III/18/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 3/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2015 r.


wprowadza się następujące zmiany:
1)    W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 17.396.470,03 zł zmniejsza się do kwoty 17.315.284 zł, z tego:
1)dochody bieżące z kwoty 14.922.414,03 zł zmniejsza się do kwoty 14.841.228 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2) W § 1 ust. 3 pkt 1
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 1.982.170,03 zł zmniejsza się do kwoty 1.869.816,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3) W § 2 ust. 1
Wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 18.166.470,03 zł zmniejsza się do kwoty 18.107.054 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4) W § 2 ust. 1 pkt 1
Wydatki bieżące w wysokości 13.827.436,03 zł zmniejsza się do kwoty 13.737.020 zł.
5) W § 2 ust. 1 pkt 2
Wydatki majątkowe w wysokości 4.339.034 zł zwiększa się  do kwoty 4.370.034 zł.
6) W § 2 ust. 3 pkt a
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  z kwoty 1.982.170,03 zł zmniejsza się do kwoty 1.869.816,03 zł zgodnie  z załącznikiem Nr 3.
7)W § 2 ust. 4
Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
8) W § 2 ust. 5 pkt 2
     Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
9)W § 3 ust. 1
Deficyt budżetu w kwocie 791.770 zł  zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 791.770 zł.
10) W § 3 ust. 2
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.239.205 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 447.435 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
11)W § 6
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :
1)    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
12) W § 7
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1)    na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym, określone w załączniku Nr 4
13) W § 8
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1)    zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki      Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 do uchwały Nr III/18/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014 roku.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (170kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (202kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (144kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 cd (147kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (173kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej (315kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (122kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 cd (121kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (20 kwietnia 2015, 10:00:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 860