string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr IV/2/2015Rady Gminy Rogowoz dnia 25 marca 2015w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r, poz. 379 i poz. 1072 ) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz .U. z 2015r, poz. 139 )

Uchwała nr IV/2/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 marca 2015


w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r, poz. 379 i poz. 1072 ) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz .U. z 2015r, poz. 139 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Na okres od 1 kwietnia 2015r.  do 31 marca 2016r.  zatwierdza się taryfę  za  zbiorowe 
      zaopatrzenie w wodę w wysokości  2,10  zł  za 1 metr sześcienny plus  podatek VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015r.


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (20 kwietnia 2015, 09:06:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 933