string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr NrVIII/15/2003Rady Gminy w Rogowiez dnia 9 września 2003w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowegc wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzone stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Rogowo.Na podstawie art.42 ust.6 i 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku -Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2003 roku Nr 118, póz. 11127

Uchwała nr NrVIII/15/2003
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 9 września 2003


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowegc wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzone stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Rogowo.

Na podstawie art.42 ust.6 i 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku -Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2003 roku Nr 118, póz. 11127


 

 

 

Rada  Gminy

uchwala co następuje:

 

 

 

§1

 

Nauczycielom,   którym   powierzono   stanowiska   kierownicze   w   szkołach

obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnif 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela /Dz.U.z 2003 roku Nr 118,póz. 1112, do liczby godzin w sposób następujący:

l .Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej a/ do 4 oddziałów        - 12 godzin, b/ 5 - 6 oddziałów       - 10 godzin, c/ 7 - 8 oddziałów       -    8 godzin, d/9-l 6 oddziałów     -     5 godzin.

 

 

§2

 

 

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, orgar prowadzący może przydzielić godziny ponadwymiarowe, w wymiarze nie przekraczającym 2 godzin tygodniowo, chyba że z planu nauczania przedmioti wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.

 

§3

 

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § l odnosi się również do nauczyciel: zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, któryn powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli oc pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecone nauczycielowi zastępstwo.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

 

Plik do pobrania Uchwała NrVIII/15/03 (17kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 czerwca 2004, 11:29:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3592