string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr III/14/2014Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911,poz. 1146)

Uchwała nr III/14/2014
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911,poz. 1146)


Rada uchwala, co następuje:
§ 1 W uchwale Nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 2/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 23 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 5/14  Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 lutego      2014 r., Zarządzeniem Nr 8/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXVIII/11/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 15/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 maja 2014 r., Uchwałą Nr XXIX/17/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 13 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr 34/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 21 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 42/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 21 sierpnia 2014 r., Uchwałą Nr XXX/21/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 5 września 2014 r., Zarządzeniem Nr 53/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 października 2014 r., Zarządzeniem Nr 59/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 października 2014 r., Uchwałą Nr XXXI/26/14 Rady Gminy Rogowo z dnia                   13 listopada 2014 r., Uchwałą Nr II/9/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 5 grudnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 66/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 10 grudnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)    W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2014 rok z kwoty 18.457.197 zł zwiększa się do kwoty 18.457.215 zł, z tego:
1)    dochody bieżące z kwoty 16.629.028 zł zmniejsza się do kwoty 16.627.546 zł,
2)    dochody majątkowe z  kwoty 1.828.169  zł zwiększa się do kwoty 1.829.669 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2) ) W § 1 ust.3 pkt 1
     Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań    
     zleconych ustawami z kwoty 2.626.974,55 zł zwiększa  się do kwoty 2.626.992,41 zł zgodnie
     z załącznikiem Nr 3.
3) W § 2 ust. 1
Wydatki budżetu gminy na 2014 rok z kwoty 19.987.295 zł zwiększa się do kwoty 19.987.313 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4) W § 2 ust. 1 pkt 1
    Wydatki bieżące z kwoty 15.013.522 zł zwiększa się do kwoty 15.013.540 zł.   
5)W § 2 ust. 1 pkt 2
    Wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.973.773 zł.
6) W § 2 ust. 3 pkt a
   Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań   
   zleconych ustawami  z kwoty 2.626.974,55 zł zwiększa się do kwoty 2.626.992,41 zł zgodnie   
   z załącznikiem Nr 3.
§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki      Nr 1, 2, 3 do uchwały Nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2013 roku.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (1338kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (1434kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (422kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (28 stycznia 2015, 15:22:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1319