Uchwała nr III/18/2014Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2014w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146)

Uchwała nr III/18/2014
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§  1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości  17.396.100 zł,  
          z tego:
         1)  dochody bieżące w kwocie 14.922.044 zł.
         2)  dochody majątkowe w kwocie 2.474.056 zł.
      2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
      3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
         1)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
                zleconych ustawami w wysokości 1.981.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
§  2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 18.166.100 zł,
           z tego:
        1)    wydatki bieżące w kwocie 13.827.066 zł.
        2)    wydatki majątkowe  w kwocie 4.339.034 zł.                     
      2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.       
      3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:      
          a)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
                 zadań zleconych ustawami w wysokości 1.981.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
      4. Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
      5.  Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy:
        1)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 212.500 zł, zgodnie               z
               załącznikiem Nr 5,
        2)    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 105.000 zł, zgodnie       
               z załącznikiem Nr 6.
§ 3.1.Deficyt budżetu w kwocie 770.000 zł zostanie sfinansowany przychodami  
             pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.
     2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.217.435 zł i łączną kwotę    
      planowanych rozchodów 447.435zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 4. 1.Ustala się dochody w kwocie 58.000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
         alkoholowych oraz wydatki  w  kwocie 55.000 zł na realizację zadań określonych w 
         gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
      2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym
          programie przeciwdziałania narkomanii.
      3. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
          korzystanie ze środowiska na 2015 rok: wpływy w wysokości 5.000 zł; wydatki             w
          wysokości 37.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
      4. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 449.930 zł dochodów i  kwotę 449.930 zł wydatków
          na gospodarkę odpadami komunalnymi.
§  5. Tworzy się rezerwy:
   1)    ogólną w wysokości 62.000 zł,
   2)    celową w wysokości 56.000 zł, z tego:
      a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 31.000 zł,
       b) na wydatki bieżące w oświacie 25.000 zł.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz  emitowanych papierów
       wartościowych  na:
       1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie
           1.000.000 zł,
       2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 770.000 zł,
       3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych   
           oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 447.435 zł.
§ 7.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
      1)   na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku
            budżetowym, określone w załączniku Nr 4.
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
     1)    zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
        a)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000zł,
        b)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 770.000 zł,
        c)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
               oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 447.435 zł.
     2)    dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
            między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w
            tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków
            majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w
            ramach działu klasyfikacji budżetowej,  
     3)    udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 10.000 zł.
     4)    udzielania poręczeń i gwarancji.
     5)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
            niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku
           budżetowym 2015 w wysokości 300.000 zł, z tego:
1)    gwarancji do kwoty 100.000 zł.
2)    poręczeń do kwoty   200.000 zł.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.  i podlega publikacji w Dzienniku
        Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 15. Za przyjęciem uchwały głosowało   
15 radnych.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (1786kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (4527kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (913kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (699kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (142kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (144kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 7 (481kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 8 (151kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (28 stycznia 2015, 14:28:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 933