string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr III/19/2014Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2014w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich.Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 12 ust. 2 Statutu Związku Gmin Rypińskich

Uchwała nr III/19/2014
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich.

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 12 ust. 2 Statutu Związku Gmin Rypińskich


uchwala się, co następuje :

    § 1. Wyznaczyć przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich w osobach
          radnych :
            1)    Anton Baldouski
            2)    Marek Długokęcki
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (28 stycznia 2015, 14:03:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1231