string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr III/20/2014Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2014w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)

Uchwała nr III/20/2014
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)


uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXI/27/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (28 stycznia 2015, 11:30:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1073